Đăng nhập  Đăng kí  Quên MK        
 
7/23/2011 10:54:27 AM
Nghị định 16/2005/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
Nghị định 16/2005/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

CHÍNH PHỦ

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 16/2005/NĐ-CP

 

      

 

 

 

Hà Nội, ngày  07  tháng  02  năm 2005

   NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ
Về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

_____________

 CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
         Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
         Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng,

 NGHỊ ĐỊNH :

                Chương I : Những quy định chung
               
Chương II: Lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình
            Chương III : Thực hiện  dự án đầu tư xây dựng công trình
            Chương IV: Hợp đồng trong hoạt động xây dựng
           
Chương V: Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân trong hoạt động xây dựng
            Chương VI:Điều khoản thi  hành
            Các phụ lục kèm theo


(  Theo dpi.hochiminhcity.gov.vn  )
Tin liên quan:
Công ty Cổ Phần Kinh Doanh Bất Động Sản - Phát Triển Nhà Thành Phố (HDReal)
Lầu I - Tòa nhà SECC, 799 Nguyễn Văn Linh, P.Tân Phú, Q.7 | Tel:(84.8) 54120555 - Fax: (84.8) 54120550
Website: www.hdreal.com.vn | Email: info@hdreal.com.vn